Sunday, November 8, 2009

November b-days

  Happy birthday to:

Joycelyn - Nov 2
Kuya Junjun - Nov 3
Biboy - Nov 4
Lola Estay - Nov 7
Tina - Nov 8
Mamang - Nov 11
Ate Maddie - Nov 27

Did I miss anyone?