Saturday, June 5, 2010

Ang Handaang Naghahanap ng Okasyonmelon, corn, sugar

Everyone contributed to the pot-luck halo-halo in the lab. Absolutely no occasion.